Ogólne warunki korzystania z Platformy Hedepy

Obowiązuje od 6.9.2021

1. Kim jesteśmy, jaki jest cel Platformy Hedepy i jaki jest cel niniejszego Regulaminu?

Hedepy s.r.o. , z siedzibą w V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Republika Czeska, Czeski numer identyfikacyjny: 092 06 281, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 332559 („Operator” lub „my„) jest operatorem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.hedepy.pl („Platforma„). 

Platforma zawiera:

 • informacje dla ogółu społeczeństwa skupione wokół tematyki psychoterapii i poradnictwa;
 • interfejs do udzielania konsultacji on-line, szczególnie w zakresie terapii i coachingu przez doświadczonych terapeutów.

Za pośrednictwem Platformy świadczymy usługi na podstawie umowy o świadczenie usług i korzystanie z Platformy („Umowa„) polegające w szczególności na zapewnieniu dostępu do Platformy, umożliwieniu założenia Konta, zarządzaniu Kontem, umożliwieniu korzystania z Platformy oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie („Usługi„).

Niniejsze warunki handlowe („Warunki„) mają zastosowanie do Umowy, którą my, jako Operator Platformy, zawieramy z każdym użytkownikiem Platformy, który rezerwuje poszczególne Sesje za pośrednictwem Platformy i bierze w nich udział („Klient” lub „Ty„) (Klient i Operator zwani są dalej łącznie umawiającymi się „Stronami”). Niniejszy Regulamin reguluje nasze wzajemne prawa i obowiązki powstałe w związku z Umową lub na jej podstawie. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy. Możemy również negocjować Umowę na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie, w takim przypadku obowiązują postanowienia zawarte w Umowie.

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z Platformy i rezerwacją Sesji, konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, zapoznanie się z Polityką Prywatności i zawarcie z nami Umowy.   

Umowa i Warunki podlegają prawu czeskiemu, w szczególności ustawie nr 89/2012, Dz.U., Kodeks cywilny w obowiązującym brzmieniu. Jeśli stosunek ustanowiony na podstawie umowy (łącznie z Warunkami umowy) zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas uzgadnia się, że taki stosunek jest regulowany przez prawo czeskie. Niniejsze postanowienie nie ma jednak wpływu na obowiązujące prawa konsumenta.

Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków w dowolnym czasie. Nowe brzmienie Warunków wchodzi w życie 15. dnia od jego opublikowania w ramach Platformy. O takiej zmianie poinformujemy Państwa za pośrednictwem e-maila informacyjnego, Platformy lub po zalogowaniu się do Państwa Konta Klienta. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nowym brzmieniem Warunków, mogą Państwo natychmiast rozwiązać Umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie narusza to praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego tekstu Regulaminu. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana w dniu poprzedzającym datę wejścia w życie zgłoszonej zmiany. Jeśli nie skorzystasz z prawa do wypowiedzenia Umowy, nowe brzmienie Warunków będzie uważane za zaakceptowane.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praga 6

e-mail: pomoc@hedepy.pl 

telefon: +420 771 123 001

Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe.

 

2. Dla kogo przeznaczona jest Platforma?

Platforma jest przeznaczona dla ogółu społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości na temat psychoterapii i zdrowia psychicznego. Ponadto, za pośrednictwem Platformy możliwe jest umówienie się na spotkanie („Sesja„) z konsultantem w dziedzinie terapii, coachingu lub poradnictwa („Terapeuta„).

 

3. Czy świadczymy usługi zdrowotne?

Nie świadczymy usług zdrowotnych. Usługi zdrowotne w rozumieniu ustawy prawa czeskiego nr 372/2011 Dz.U. o usługach zdrowotnych nie są świadczone ani pośredniczone za pośrednictwem Platformy. Pośredniczenie lub udzielanie świadczeń zdrowotnych nie jest ani intencją, ani celem Operatora i Terapeutów, ani Platformy.

Rezerwując Sesję, wchodzisz w kontakt z Terapeutą dobrowolnie i na własne życzenie. Przyjmujesz do wiadomości, że ten kontakt i komunikacja w ramach Sesji nie jest częścią opieki zdrowotnej, a Terapeuta nie bierze odpowiedzialności za Twoje zdrowie. 

Jeżeli w trakcie Sesji otrzyma Pan/Pani od Terapeuty zalecenie skorzystania z profesjonalnej pomocy, jest Pan/Pani zobowiązany/a do rozważenia tego zalecenia i uwzględnienia go w swoim dalszym postępowaniu. Ani Operator, ani Terapeuta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Twoje działania przed, w trakcie lub po Sesji. Zawsze jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje decyzje i działania.

 

4. Jak zawrzeć Umowę i po co zakładać Konto?

Umowę zawieramy wspólnie poprzez rejestrację Twojego konta użytkownika na Platformie („Konto„), przy czym Umowa zostaje zawarta i staje się skuteczna z chwilą doręczenia akceptacji rejestracji Konta, którą prześlemy na Twój adres e-mail podany przez Ciebie w ramach rejestracji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia Umowy (możemy odmówić rejestracji Konta) według naszego wyłącznego uznania, w szczególności z osobami, które uprzednio naruszyły Umowę (w tym Regulamin) lub działały niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Akceptując Regulamin i potwierdzając zapoznanie się z Polityką Prywatności, wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy, na podstawie której umożliwimy Ci korzystanie z Platformy i korzystanie z naszych Usług. W związku z powyższym, korzystanie z Platformy w celu zamówienia Sesji możliwe jest wyłącznie na podstawie rejestracji Konta, za pośrednictwem którego będziesz mógł odwiedzać profile terapeutów („Profil Terapeuty„), rezerwować poszczególne terminy Sesji oraz korzystać z innych naszych Usług.

 

5. Jak zarejestrować się na Platformie i założyć Konto?

Rejestracja Konta odbywa się za pośrednictwem Platformy, gdzie Użytkownik wypełni wymagane informacje, potwierdzi, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, a tym samym wyrazi zgodę na zawarcie Umowy. 

Podczas rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest jedynie do podania adresu e-mail oraz hasła, z zastrzeżeniem, że dane te będą wykorzystywane do zalogowania się do Konta, za pośrednictwem którego możliwe jest zamawianie Sesji i łączenie się z nimi. Pozostałe dane, które mogą być podawane podczas rejestracji są dobrowolne, jednakże w przypadku ich wypełniania należy podać prawdziwe informacje, a w przypadku ich zmiany w trakcie korzystania z nich, należy bez zbędnej zwłoki powiadomić nas o tej zmianie. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku podania fałszywych lub nieprawidłowych informacji podczas rejestracji na Platformie. Nie weryfikujemy dokładności i prawdziwości podanych przez Ciebie danych.

Aby założyć Konto i korzystać z Usług oraz zalogować się na Sesję, musisz mieć ukończone 18 lat; w tym przypadku możesz założyć Konto bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat, oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub że jest wystarczająco dojrzały intelektualnie, aby samodzielnie rozważyć wszystkie zagrożenia i warunki Umowy oraz świadczenia Usług. W przypadku wątpliwości, zawsze należy skonsultować się z przedstawicielem prawnym i uzyskać jego zgodę.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie nazwy użytkownika, hasła i/lub innych kodów logowania podanych podczas rejestracji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w przypadku ujawnienia, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania danych do logowania przez osoby trzecie, a w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany danych do logowania i niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie. Prosimy nie udostępniać ani nie ujawniać nikomu danych do logowania do Konta. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto na Platformie i nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z tego Konta. 

Klient ma prawo zwrócić się do nas o usunięcie swojego Konta w dowolnym momencie. Zastosujemy się do Twojego żądania w ciągu 10 dni roboczych od daty jego otrzymania. Żądanie usunięcia Konta należy wysłać do nas pisemnie na adres naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: podpora@hedepy.cz.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy uprawnieni, według własnego uznania, do czasowego lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z Konta, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z Umowy (w tym Regulaminu) lub w związku z korzystaniem z Platformy, naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od wagi takiego naruszenia. 

 

6. Jaka jest zawartość naszych Usług?

Na podstawie Umowy zobowiązujemy się do świadczenia na rzecz Użytkownika Usług w zakresie, na jaki pozwalają funkcjonalności danego Konta, w związku z czym umożliwimy Użytkownikowi korzystanie z Platformy w celu umawiania Sesji z wybranym przez niego Terapeutą, zarządzania Kontem oraz w razie potrzeby korzystania z innych usług, które Platforma umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Konta. 

Przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy dostawcą usług doradczych. Sesje świadczone są przez Terapeutów, z którymi zawierasz specjalną umowę o świadczenie usług doradczych („Umowa z Terapeutą„). Umowa z Terapeutą podlega warunkom określonym w art. 9 niniejszego Regulaminu.

Przyjmujesz do wiadomości, że zamówienie Sesji za pośrednictwem Platformy nie tworzy żadnych stosunków umownych pomiędzy nami a Tobą. Wszelkie stosunki umowne wynikające z zamówienia Sesji są nawiązywane pomiędzy odpowiednim Terapeutą a Tobą. 

Jeżeli naruszysz zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu wobec nas lub Terapeuty, umyślnie lub nie, ponosisz odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zobowiązujesz się zwrócić nam wszelkie koszty, które musieliśmy ponieść w celu naprawienia szkodliwego stanu powstałego w wyniku Twojego naruszenia.

Należy pamiętać, że treści zamieszczone na Platformie, w tym profile Terapeutów, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią promocji ani aprobaty dla produktów, usług, procedur, zabiegów, producentów, dostawców, marek ani idei opisanych lub przedstawionych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma lub Konto nie muszą być dostępne przez całą dobę, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji naszego sprzętu i oprogramowania lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich, które zapewniają nam obsługę Platformy lub innych powiązanych usług, z powodu siły wyższej, działań osób trzecich lub awarii zasilania lub łączności. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich przerwach w działaniu Platformy, jeśli to możliwe, za pośrednictwem Platformy lub swojego Konta.

 

7. Jak zarezerwować Sesję i jak jest ona przeprowadzana?

Za pośrednictwem Platformy możesz zamówić czas i termin Sesji z wybranym Terapeutą o wybranej specjalizacji poprzez jego Profil Terapeuty, gdzie poszczególni Terapeuci wypisują wolne terminy Sesji.

Zamówienia Sesji dokonujesz poprzez ofertę dostępną na konkretnym Profilu Terapeuty. W formularzu zamówienia wypełniasz wymagane dane oraz, jeśli to konieczne, specyfikację swojego zlecenia. Składając zamówienie na Profilu Terapeuty, wyrażają Państwo zgodę na zawarcie Umowy z Terapeutą.           

Następnie zapłacisz cenę za Sesję w wysokości określonej w Profilu Terapeuty. Więcej informacji na temat sposobu zapłaty ceny znajdziesz w artykule 9 niniejszego Regulaminu.

Po opłaceniu kosztu Sesji, potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Ciebie e-mailem. Poprzez potwierdzenie zamówienia Terapeuta zobowiązuje się do przeprowadzenia Sesji, a pomiędzy Tobą a Terapeutą dochodzi do zawarcia Umowy z Terapeutą.

Niezwłocznie po zamówieniu Sesji na konkretną godzinę i dzień z konkretnym Terapeutą i opłaceniu Sesji, wyślemy Ci potwierdzenie terminu Sesji drogą mailową, a także przed terminem Sesji wyślemy Ci link, za pomocą którego skontaktujesz się z Terapeutą. 

Sama Sesja odbywa się on-line za pośrednictwem aplikacji Twilio Inc, która jest dostępna bezpośrednio z Platformy. Użytkownik może wybrać według własnych preferencji, czy Sesja będzie odbywała się tylko w formie tekstowej, audio, czy audio-wideo.

Czas trwania Sesji jest określony przy każdej ofercie konsultacyjnej. Sesje można zamawiać z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W trakcie Sesji Klient i Terapeuta mogą uzgodnić liczbę kolejnych Sesji oraz ich regularność, z zastrzeżeniem, że uzgodnienie to może być następnie realizowane poprzez zamówienia kolejnych Sesji z Konta w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z pierwszej Sesji, a dokonałeś płatności bezpośrednio (nie poprzez Voucher zgodnie z art. 9 Regulaminu) i uczestniczyłeś w Sesji, możesz wysłać prośbę o zwrot kwoty zapłaconej za Sesję w ciągu 7 dni od Sesji na adres e-mail: pomoc@hedepy.pl, a kwota zostanie zwrócona na konto, z którego została zapłacona w ciągu 30 dni od daty złożenia prośby. Dotyczy to tylko pierwszej Sesji i każdy Klient może skorzystać z tej opcji maksymalnie jeden raz.

Jeśli nie jesteś zadowolony z pierwszej Sesji, a dokonałeś płatności za pomocą Vouchera zgodnie z art. 9 niniejszego Regulaminu i wziąłeś udział w Sesji, możesz wysłać prośbę o nową Sesję o tej samej wartości w ciągu 7 dni od Sesji na adres e-mail: pomoc@hedepy.pl. W takim przypadku ustalimy nowy termin Sesji z innym Terapeutą. Dotyczy to tylko pierwszej Sesji i każdy Klient może skorzystać z tej opcji maksymalnie jeden raz.

Użytkownik może odwołać zamówioną Sesję nie później niż 24 godziny przed jej terminem. Odwołanie Sesji może nastąpić za pośrednictwem Konta, w takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za Sesję na konto, z którego została ona opłacona. Jeśli Sesja została opłacona Voucherem, żądanie odwołania musi zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@hedepy.pli w takim przypadku będziesz mógł wybrać inny termin Sesji – taka procedura może być zastosowana tylko w okresie ważności Vouchera.

W przypadku nie wzięcia udziału w umówionej Sesji lub odwołania jej zgodnie z procedurą opisaną powyżej, kwota wpłacona za Sesję lub kwota za Voucher wykorzystany do zapłaty za Sesję w momencie jej rezerwacji, przepada jako zryczałtowana rekompensata za planowaną Sesję na rzecz Terapeuty i Platformy. 

W przypadku, gdy Sesja zostanie odwołana przez Terapeutę lub Sesja nie odbędzie się z winy Terapeuty lub Platformy, a jednocześnie nie uzgodnimy z Tobą inaczej, otrzymasz zwrot ceny za Sesję poprzez przelanie pieniędzy z powrotem na rachunek bankowy, z którego opłacono zamówienie na Sesję. W przypadku opłacenia zamówienia Voucherem, możliwe będzie wykorzystanie tego samego Vouchera, który został użyty do anulowanej Sesji, do zamówienia nowej Sesji o tej samej wartości.

 

8. Do czego służą Vouchery?

Za pośrednictwem Platformy możesz również zamówić nasz voucher na konsultacje w wybranej przez siebie kwocie („Voucher„). Do zamówienia i zapłaty za Voucher, podobnie jak do rezerwacji terminu Sesji, stosuje się Regulamin. Na podstawie umowy kupna dotyczącej zakupu Vouchera, masz takie same prawa i obowiązki jak w przypadku Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w zakresie praw konsumenta.

 

9. Jak zapłacić za Sesję?

Opłata za Sesję może być zapłacona za pośrednictwem bramki płatniczej Comgate Payments a.s., dostępnej z Serwera lub poprzez realizację Vouchera (jeśli zamówienie Sesji dopuszcza taką możliwość). 

Potwierdzenie dokonania płatności za Sesję lub Voucher zostanie wysłane na Twój adres e-mail podany przy rejestracji Konta. W ten sam sposób na adres e-mail podany w Koncie zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty za Voucher. Dokument księgowy za Sesję jako taką zostanie wysłany do Ciebie przez nas jako Operatora, przy czym dokument podatkowy będzie wystawiony na nazwisko i rachunek Terapeuty.

Dokument podatkowy zostanie wystawiony i wysłany po zakończonej Sesji lub po upływie czasu Sesji bez jej odwołania, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Sesja została opłacona Voucherem, dokument księgowy zostanie wysłany do Klienta, który zrealizował Voucher, a nie do osoby, która go nabyła.

Jeżeli Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie jego ważności, wówczas uznaje się, że został zrealizowany, a zapłacona kwota przepada jako zryczałtowane wynagrodzenie dla Operatora za świadczone usługi i czynności z nimi związane.

 

10. Kiedy zawieram Kontrakt z Terapeutą i jaka jest jego treść?

Dokonując rezerwacji Sesji, tj. wysyłając zamówienie i dokonując płatności za Sesję, zawierasz z Terapeutą Umowę, o ile jej treść nadaje zamówienie na Sesję oraz niniejszy Regulamin.

Na podstawie Umowy z Terapeutą, Terapeuta świadczy na rzecz Klienta usługi polegające na pracy doradczej, a Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że porady i zalecenia udzielane przez Terapeutę podczas Sesji nie mają na celu zastąpienia podejmowania decyzji i własnej woli Klienta w jego sprawach.

Poza tym, co zostało określone w niniejszym Regulaminie, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wobec Terapeuty w związku z odwołaniem Sesji.

Informacje ujawnione Terapeucie podczas Sesji uważa się za poufne, a Terapeuta zobowiązuje się, w ramach obowiązującego prawa, do zachowania ich w tajemnicy. Poufność Terapeuty jest ograniczona w szczególności w przypadku, gdy zgodnie z Kodeksem Karnym ma on tzw. obowiązek zawiadomienia o popełnieniu lub możliwości popełnienia przestępstwa.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Terapeuta może konsultować przebieg i prowadzenie Sesji z innymi specjalistami w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Sesji. Jeżeli Klient życzy sobie zachowania pewnych części Sesji w ścisłej tajemnicy (Terapeuta nie będzie uprawniony do ujawnienia ich treści komukolwiek trzeciemu, z zastrzeżeniem postanowień o poufności powyżej), powinien niezwłocznie poinformować o tym Terapeutę. Terapeuta jest zobowiązany do bezwarunkowego respektowania tego życzenia Klienta.

Terapeuta zobowiązuje się do objęcia stałym Klientom opieką uzupełniającą, jeśli Klient sobie tego życzy, prawo do opieki uzupełniającej wygasa, jeśli Terapeuta i Klient zgodnie postanowili zakończyć współpracę lub upłynął okres ponad 3 miesięcy, w którym Klient nie złożył zamówienia na Sesję. 

 

11. Jakie są minimalne wymagania techniczne, aby Użytkownik mógł korzystać z Platformy i aby Sesje mogły przebiegać prawidłowo?

Minimalne wymagania techniczne są następujące:

 • prędkość pasma internetowego co najmniej 384 kb/s
 • przeglądarka (szczegóły tutaj)
 • tablet, komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne zdolne do połączenia się z Internetem i posiadające dowolną z powyższych przeglądarek. 

Jesteś odpowiedzialny za spełnienie wymagań technicznych i ponosisz również związane z tym koszty; podłączenie do Internetu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z naszej strony, a stawka za podłączenie nie różni się od stawki Twojego dostawcy usług internetowych.

 

12. Jak należy zachowywać się na Platformie i w ramach korzystania z Usług?

Jako korzystający z platformy, Użytkownik zobowiązuje się:

 • Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich zobowiązań określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie;
 • Użytkownik nie będzie naruszać własności intelektualnej naszej firmy lub osób trzecich (praw autorskich, znaków towarowych, patentów itp.);
 • Podczas korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy, Użytkownik nie będzie używał uwłaczających, obraźliwych, oburzających lub społecznie nieakceptowanych odniesień, komentarzy, zwrotów, słów lub gestów graficznych lub innych dotyczących religii, rasy, orientacji seksualnej, płci lub innych grup docelowych, lub mogących naruszać dobra osobiste (osobowość, godność, honor, powaga, prywatność, wizerunek osobisty, integralność cielesna) lub mają charakter pogróżek, nienawiści, nękania, obsceniczny, zwodniczy, zniesławiający, obraźliwy lub obraźliwy, w szczególności, gdy takie odniesienie lub komentarz może wyrządzić krzywdę osobie fizycznej lub grupie docelowej;
 • Użytkownik nie będzie promować ani rozpowszechniać na Platformie adresów innych stron internetowych, które służą podobnemu celowi jak Platforma, a także nie będziesz promować, wyświetlać i publikować reklam i innych wiadomości podobnych do nich, niezależnie od tego, czy dotyczą produktu, usługi, producenta, czy dostawcy;
 • Użytkownik nie będzie wykorzystywał Platformy do sprzedaży towarów, usług ani dystrybucji materiałów promocyjnych.

 

13. Czy masz jakieś inne prawa i obowiązki?

Korzystając z Platformy, Konta i dokonując rezerwacji Sesji, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących obowiązków:

 • zachowywać się przy wykonywaniu Umowy w taki sposób, aby nie szkodzić dobremu imieniu Spółki oraz przestrzegać niniejszych Warunków;
 • w celu ochrony należących do nas praw własności intelektualnej, jak również praw Terapeutów lub osób trzecich, na które mogłoby wpłynąć wykonanie Umowy;
 • w przypadku zmiany adresu do doręczania dokumentów lub danych kontaktowych, bankowych i innych danych istotnych dla realizacji Umowy, należy bez zbędnej zwłoki poinformować nas o takich zmianach; jeśli Użytkownik tego nie dokona, to niemożność skontaktowania się z Użytkownikiem liczona będzie na jego koszt.

Poniższe postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie, jeżeli wejdą Państwo w stosunek umowny z nami i Terapeutą wyłącznie jako konsument, tj. osoba, która działa wobec nas poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu.

Użytkownik wyraża uprzednio wyraźną zgodę na świadczenie Usług i Sesji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i Umowy z Terapeutą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może odstąpić od świadczenia Usługi, jeżeli zostało ono wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

Reklamacje rozpatrujemy za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@hedepy.pl. Na podany adres e-mail prześlemy informację o rozstrzygnięciu Twojej reklamacji.

W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, alternatywnym rozstrzyganiem sporów powstałych między nami a Klientem w związku z Umową lub świadczeniem Usług zajmuje się Czeski Urząd Inspekcji Handlowej. (Główny Inspektorat – Departament ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Alternatywne metody rozwiązywania sporów są wszczynane wyłącznie na Państwa wniosek, jeżeli spór nie został rozwiązany bezpośrednio przez nas lub Terapeutę. Propozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystali Państwo z prawa, które jest przedmiotem sporu, wobec nas lub Terapeuty. Mają Państwo prawo do wszczęcia pozasądowego rozstrzygania sporów on-line za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. Jakie są Twoje prawa z tytułu wadliwego wykonania i jak z nich korzystać?

Jeżeli Terapeuta nie zapewni Ci odpowiedniej Sesji w odpowiednim czasie, masz prawo do zarezerwowania Sesji zastępczej u wybranego przez siebie Terapeuty.

Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy prosimy realizować z nami jako Operatorem Platformy, pisemnie na adres naszej siedziby lub na adres e-mail pomoc@hedepy.pl. O postępach i realizacji prawa do rekompensaty będziesz informowany za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez Ciebie w zamówieniu odpowiedniej Sesji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone Państwu przez osoby trzecie, takie jak jakość Państwa połączenia internetowego, jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez danego operatora lub wysokość tych opłat. 

Rozwijamy i wykorzystujemy narzędzia, aby zapewnić bezpieczeństwo Platformy dla wszystkich. Jeśli zauważysz jakiekolwiek naruszenie Regulaminu i/lub powszechnie obowiązujących przepisów, możesz je zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc@hedepy.pl. Każde takie zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie i aktywnie się nim zajmujemy. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa Platformy.

 

15. W jakim zakresie ponosisz odpowiedzialność podczas korzystania z Platformy?  Czy nasza odpowiedzialność jako Operatora Platformy jest w jakiś sposób ograniczona?

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Sesje i treści zamieszczone na Profilu Terapeuty, jak również za prawidłowe przeprowadzenie Sesji. Terapeuta ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego Sesje lub informacje. Użytkownik jest jednak zawsze odpowiedzialny za swoje własne działania przed, w trakcie i po Sesji.   

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Platformy lub Konta z jakiegokolwiek powodu (w szczególności z powodu siły wyższej, działań osób trzecich lub Klienta, awarii zasilania lub łączności). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym utracone korzyści), które powstałyby w wyniku korzystania z Platformy, Konta lub w związku z ograniczeniem lub przerwą w ich dostępności, ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, jeżeli są one spowodowane przez osoby trzecie lub siłę wyższą (np. cyberatak, długotrwała przerwa w dostawie prądu lub łącza telekomunikacyjnego, niewłaściwa obsługa świadczona przez firmy usługowe) lub przez Terapeutę (np. niewłaściwa obsługa Platformy, Konta, niezapewnienie połączenia z Internetem, wada sprzętu, wada komponentów i technologii osób trzecich itp. W takich przypadkach Użytkownik zrzeka się prawa do odszkodowania.

Zobowiązujecie się Państwo do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych powstałych w wyniku naruszenia Państwa zobowiązań, takich jak zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu, Umowy, Umowy z Terapeutą lub zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zobowiązani są Państwo do zwrotu nam wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń osób trzecich wobec nas z powodu naruszenia Państwa zobowiązań. Nie narusza to prawa Operatora i osób trzecich do odszkodowania (za szkody materialne i niematerialne) z powodu naruszenia któregokolwiek z obowiązków Klienta.

 

16. Na jaki okres zawierana jest Umowa i jak można ją wypowiedzieć?

Każda z umawiających się stron może rozwiązać Umowę za pisemnym (w tym pocztą elektroniczną) wypowiedzeniem skierowanym do drugiej strony na adres e-mail drugiej strony. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym pisemne wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie.

Rozwiązanie Umowy następuje również m.in. poprzez usunięcie Konta, co nie uchybia podstawom rozwiązania Umowy wynikającym z regulacji. Konto może zostać usunięte:

 • za obopólną zgodą;
 • z powodu naruszenia Umowy (w tym Regulaminu) przez Klienta
 • w przypadku nieaktywności Konta dłuższej niż 24 miesiące.

Strony mogą odstąpić od Umowy tylko w przypadkach określonych przepisami prawa. Strony nie mogą odstąpić od Umowy w odniesieniu do świadczeń, które już sobie wzajemnie spełniły.

 

17. A co z własnością intelektualną?

Jesteśmy wyłącznym i nieograniczonym wykonawcą wszystkich praw majątkowych i w najszerszym możliwym i prawnie dozwolonym zakresie także osobistych do Platformy jako utworu chronionego prawem autorskim w rozumieniu ustawy prawa czeskiego nr 121/2000 Dz.U. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami („Ustawa o prawie autorskim„).

Zawierając Umowę, przyznajemy Ci ograniczone prawo do korzystania z Platformy w zakresie zgodnym z funkcjonalnościami udostępnionymi Ci w ramach Konta („Licencja„). Licencja na podstawie niniejszej Umowy jest niewyłączna. Licencja jest udzielana na czas trwania Umowy. Licencja jest nieograniczona terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie. W ramach Licencji nie jesteś uprawniony do udzielenia części uprawnień składających się na Licencję (udzielenia sublicencji) osobie trzeciej ani do przeniesienia Licencji na osobę trzecią bez naszej zgody.

Wszystkie nasze prawa (zarówno majątkowe, jak i osobiste, na które zezwala prawo) do Platformy pozostają przy nas. W ramach Umowy nie przyznajemy Ci żadnych dodatkowych praw ani dostępu do Platformy poza zakresem Licencji.

 

18. Co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi?

Zarówno Operator, jak i Terapeuta przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania Umowy i świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności GDPR.

 

19. Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Serwera i/lub świadczenia Usług za pośrednictwem Serwera w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny. W takim przypadku Operator zapewni, że wpłaty Klientów za Sesje, które z tego powodu nie odbędą się, zostaną zwrócone Klientom w taki sam sposób, w jaki zostały wpłacone.

Nieskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje ich nieskuteczności lub nieważności. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie Regulaminu zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

Jesteśmy uprawnieni do świadczenia Usług i prowadzenia Platformy na podstawie licencji handlowej; kontrolę licencji handlowej przeprowadza w ramach swoich kompetencji właściwy urząd ds. licencji handlowej. Podlegamy również nadzorowi Czeskiego Urzędu Kontroli Handlowej w zakresie przestrzegania ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. Regulamin może ulec zmianie.