Ogólne warunki korzystania z Platformy Hedepy

Obowiązujące od 17.02.2024

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY HEDEPY

Jesteśmy Hedepy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81/7.10, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997672, NIP 7011112887, REGON 523567779 („Spółka” lub „my”), („Operator” lub „my„) jest operatorem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.hedepy.pl i aplikacji mobilnej Hedepy (zwanych łącznie „Platformą„).

Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest naszym regulaminem i zalecamy zapoznanie się z nim w pełnym zakresie. Jeśli nie czujesz się na siłach, chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre prawa lub obowiązki wynikające z Regulaminu, które uważamy za warte podkreślenia lub które mogą być dla Ciebie zaskakujące. 

Należy pamiętać, że zasadniczo nie jesteśmy dostawcą Sesji; Sesje są dostarczane bezpośrednio przez Terapeutę. Jeśli jednak uczestniczysz w Sesji jako świadczenie od swojego pracodawcy lub partnera biznesowego, w takim przypadku to my jako Hedepy zapewniamy Ci Sesję.

Regulamin i nasze wzajemne relacje podlegają prawu czeskiemu, nawet jeśli zawiera ono elementy międzynarodowe (zagraniczne).  Postanowienie to nie ma jednak wpływu na żadne lokalne prawa konsumentów.

Możemy jednostronnie zmienić lub poprawić brzmienie Regulaminu w dowolnym momencie. Nowe brzmienie Regulaminu wchodzi w życie 15 dnia od jego opublikowania na Platformie. Poinformujemy użytkownika o takiej zmianie za pośrednictwem poczty e-mail, Platformy oraz po zalogowaniu się na Konto. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowym brzmieniem Regulaminu, może niezwłocznie wypowiedzieć Umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbywa się to bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia Regulaminu. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zgłoszonej zmiany. Jeśli użytkownik nie skorzysta z prawa do wypowiedzenia Umowy, nowe brzmienie Regulaminu zostanie uznane za zaakceptowane.

Świadczenie jakichkolwiek usług zdrowotnych lub medycznych nie jest częścią Usług ani Sesji.

Użytkownik może anulować Sesję nie później niż 24 godziny przed jej terminem. Jeśli użytkownik anuluje sesję później niż 24 godziny przed jej terminem, nie zwrócimy mu ceny już zapłaconej za sesję.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik poda nam błędne lub niekompletne dane lub informacje podczas rejestracji Konta na Platformie lub rezerwacji Sesji, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być z tego powodu spowodowane. Zwracamy uwagę, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Sesje prowadzone przez Terapeutę i treści przez niego publikowane. Terapeuta ponosi bezpośrednią i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Sesję lub dostarczone przez niego informacje. Użytkownik jest jednak zawsze odpowiedzialny za własne działania przed, w trakcie i po sesji terapeutycznej. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Platformy lub za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Platformy lub za ograniczenie lub przerwanie dostępności Platformy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania, do tymczasowego lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z Konta oraz do zablokowania Konta przed rezerwacją Sesji, jeśli użytkownik naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy (w tym Regulaminu) lub w związku z korzystaniem z Platformy, lub jeśli użytkownik naruszy obowiązujące przepisy prawa i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w zależności od wagi takiego naruszenia lub jeśli użytkownik będzie odwoływał i zmieniał terminy sesji terapeutycznych bez podania konkretnego powodu.     

Konsumentowi przysługuje co do zasady prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Należy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi, jeżeli Usługi zostały już przez nas wykonane w pełnym zakresie. Oznacza to, że po zawarciu przez nas Umowy z użytkownikiem i świadczeniu mu Usług, użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na ten proces, nie będziemy świadczyć mu Usług na podstawie umowy przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to również zakupu voucherów za pośrednictwem Platformy.

 

1. Kim jesteśmy, jaki jest cel Platformy Hedepy i jaki jest cel niniejszego Regulaminu?

Jesteśmy Hedepy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81/7.10, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997672, NIP 7011112887, REGON 523567779 („Spółka” lub „my”), („Operator” lub „my„) jest operatorem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.hedepy.pl i aplikacji mobilnej Hedepy (zwanych łącznie „Platformą„).

Platforma zawiera:

 • informacje dla ogółu społeczeństwa skupione wokół tematyki psychoterapii i poradnictwa;
 • interfejs do udzielania konsultacji on-line, szczególnie w zakresie terapii i coachingu przez doświadczonych terapeutów.

Za pośrednictwem Platformy świadczymy usługi na podstawie umowy o świadczenie usług i korzystanie z Platformy („Umowa„) polegające w szczególności na zapewnieniu dostępu do Platformy, umożliwieniu założenia Konta, zarządzaniu Kontem, umożliwieniu korzystania z Platformy oraz innych usług opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach („Usługi„).

Niniejsze Ogólne Warunki handlowe („Ogólne Warunki„) mają zastosowanie do Umowy, którą my, jako Operator Platformy, zawieramy z każdym użytkownikiem Platformy, który rezerwuje poszczególne Sesje za pośrednictwem Platformy i bierze w nich udział („Klient” lub „Ty„) (Klient i Operator zwani są dalej łącznie umawiającymi się „Stronami”). Niniejsze Ogólne Warunki regulują nasze wzajemne prawa i obowiązki powstałe w związku z Umową lub na jej podstawie. Niniejsze Ogólne Warunki są   integralną częścią Umowy. Możemy również negocjować Umowę na warunkach innych niż określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w takim przypadku obowiązują postanowienia zawarte w Umowie.

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z Platformy i rezerwacją Sesji, konieczne jest zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków, zapoznanie się z Polityką Prywatności i zawarcie z nami Umowy.

Umowa i Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.). Jeśli stosunek ustanowiony na podstawie umowy (łącznie z Ogólnymi Warunkami) zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas uzgadnia się, że taki stosunek jest regulowany przez prawo polskie. Niniejsze postanowienie nie ma jednak wpływu na obowiązujące prawa konsumenta.

Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków w dowolnym czasie. Nowe brzmienie Warunków wchodzi w życie 15. dnia od jego opublikowania w ramach Platformy. O takiej zmianie poinformujemy Państwa za pośrednictwem e-maila informacyjnego, Platformy lub po zalogowaniu się do Państwa Konta Klienta. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nowym brzmieniem Warunków, mogą Państwo natychmiast rozwiązać Umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie narusza to praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego tekstu Ogólnych Warunków. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana w dniu poprzedzającym datę wejścia w życie zgłoszonej zmiany. Jeśli nie skorzystasz z prawa do wypowiedzenia Umowy, nowe brzmienie Warunków będzie uważane za zaakceptowane.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

Hedepy sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 81/7.10,

02-001 Warszawa

e-mail: pomoc@hedepy.pl 

telefon: +48 729 086 820

Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe.

Ponieważ jesteśmy „dostawcą usług pośrednich” i obsługujemy „platformę internetową”, musimy przestrzegać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) („DSA”). Niniejszy Regulamin określa niezbędne informacje o naszych prawach oraz prawach i obowiązkach użytkownika wynikających z DSA w odniesieniu do potencjalnych nielegalnych treści na Platformie. 

Kontaktowy adres e-mail to podpora@hedepy.cz i jest to również wyznaczony punkt kontaktowy dla użytkownika, a także dla organów państwowych w sprawach związanych z DSA; można się z nami komunikować w języku czeskim, angielskim i polskim.

 

2. Dla kogo przeznaczona jest Platforma?

Platforma jest przeznaczona dla ogółu społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości na temat psychoterapii i zdrowia psychicznego. Ponadto, za pośrednictwem Platformy możliwe jest umówienie się na spotkanie („Sesja„) z konsultantem w dziedzinie terapii, coachingu lub poradnictwa („Terapeuta„). 

 

3. Czy świadczymy usługi zdrowotne?

Jeśli korzystasz z Platformy wyłącznie w celu odbycia Sesji z Terapeutami, nie zapewniamy ani nie organizujemy świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej.

Rezerwując Sesję, wchodzisz w kontakt z Terapeutą dobrowolnie i na własne życzenie. Przyjmujesz do wiadomości, że ten kontakt i komunikacja w ramach Sesji nie jest częścią opieki zdrowotnej, a Terapeuta nie bierze odpowiedzialności za Twoje zdrowie.

Jeżeli w trakcie Sesji otrzyma Pan/Pani od Terapeuty zalecenie skorzystania z profesjonalnej pomocy, jest Pan/Pani zobowiązany/a do rozważenia tego zalecenia i uwzględnienia go w swoim dalszym postępowaniu. Ani Operator, ani Terapeuta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Twoje działania przed, w trakcie lub po Sesji. Zawsze jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje decyzje i działania.

 

4. Jak zawrzeć Umowę i po co zakładać Konto?

Umowę zawieramy wspólnie poprzez rejestrację Twojego konta użytkownika na Platformie („Konto„), przy czym Umowa zostaje zawarta i staje się skuteczna z chwilą doręczenia akceptacji rejestracji Konta, którą prześlemy na Twój adres e-mail podany przez Ciebie w ramach rejestracji.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia Umowy (możemy odmówić rejestracji Konta) według naszego wyłącznego uznania, w szczególności z osobami, które uprzednio naruszyły Umowę (w tym Ogólnymi Warunkami) lub działały niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Akceptując Ogólne Warunki i potwierdzając zapoznanie się z Polityką Prywatności, wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy, na podstawie której umożliwimy Ci korzystanie z Platformy i korzystanie z naszych Usług. W związku z powyższym, korzystanie z Platformy w celu zamówienia Sesji możliwe jest wyłącznie na podstawie rejestracji Konta, za pośrednictwem którego będziesz mógł odwiedzać profile terapeutów („Profil Terapeuty„), rezerwować poszczególne terminy Sesji oraz korzystać z innych naszych Usług.

Akceptując Regulamin, Użytkownik potwierdza, że nie jest niepełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych do zawarcia Umowy. W przypadku, gdy użytkownik jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do zawarcia Umowy, do zawarcia Umowy i udziału w Sesjach wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego. W każdej chwili możemy poprosić użytkownika o udowodnienie, że jest pełnoletni, ma pełną zdolność do czynności prawnych lub że jego opiekun prawny wyraził zgodę na zawarcie Umowy. Jeśli użytkownik tego nie udowodni, możemy wyłączyć jego Konto i rozwiązać Umowę. Jeśli użytkownik nie udowodni swojej pełnej zdolności do czynności prawnych podczas Sesji, Sesja może zostać natychmiast zakończona, a opłata za Sesję nie zostanie zwrócona.

Akceptując Regulamin, Użytkownik potwierdza, że nie jest niepełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych do zawarcia Umowy. W przypadku, gdy użytkownik jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do zawarcia Umowy, do zawarcia Umowy i udziału w Sesjach wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego. W każdej chwili możemy poprosić użytkownika o udowodnienie, że jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub że jego opiekun prawny wyraził zgodę na zawarcie przez niego Umowy. Jeśli użytkownik tego nie udowodni, możemy wyłączyć jego Konto i rozwiązać Umowę. Jeśli użytkownik nie udowodni swojej pełnej zdolności do czynności prawnych podczas Sesji, Sesja może zostać natychmiast zakończona, a cena za Sesję nie zostanie zwrócona.

Pragniemy poinformować, że nie moderujemy żadnych treści publikowanych przez użytkownika na Platformie, ponieważ zakres takich treści jest ograniczony do informacji i danych osobowych w profilu użytkownika, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje o zarezerwowanych lub już odbytych Sesjach.

 

5. Jak zarejestrować się na Platformie i założyć Konto?

 Rejestracja Konta odbywa się za pośrednictwem Platformy, gdzie wypełnisz wymagane informacje, potwierdzi, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i Polityką Prywatności, a tym samym wyrazi zgodę na zawarcie Umowy. 

Podczas rejestracji Konta zobowiązany jesteś jedynie do podania adresu e-mail oraz hasła, z zastrzeżeniem, że dane te będą wykorzystywane do zalogowania się do Konta, za pośrednictwem którego możliwe jest zamawianie Sesji i łączenie się z nimi. Pozostałe dane, które mogą być podawane podczas rejestracji są dobrowolne, jednakże w przypadku ich wypełniania należy podać prawdziwe informacje, a w przypadku ich zmiany w trakcie korzystania z nich, należy bez zbędnej zwłoki powiadomić nas o tej zmianie. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez ciebie w wyniku podania fałszywych lub nieprawidłowych informacji podczas rejestracji na Platformie. Nie weryfikujemy dokładności i prawdziwości podanych przez Ciebie danych.

Aby założyć Konto i korzystać z Usług oraz zalogować się na Sesję, musisz mieć ukończone 18 lat; w tym przypadku możesz założyć Konto bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Jeśli nie ukończyłeś 18 lat, oświadczasz, że posiadasz zgodę swojego przedstawiciela ustawowego i jesteś zobowiązany ją przedstawić Terapeucie najpóźniej przed rozpoczęciem Sesji lub że jesteś wystarczająco dojrzały intelektualnie, aby samodzielnie rozważyć wszystkie zagrożenia i warunki Umowy oraz świadczenia Usług. W przypadku wątpliwości, zawsze należy skonsultować się z przedstawicielem prawnym i uzyskać jego zgodę.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za używanie nazwy użytkownika, hasła i/lub innych kodów logowania podanych podczas rejestracji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w przypadku ujawnienia, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania danych do logowania przez osoby trzecie, a w takim przypadku jesteś zobowiązany do niezwłocznej zmiany danych do logowania i niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie. 

Jeśli użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne Konto na Platformie, jest zobowiązany poinformować nas o takiej sytuacji w celu sparowania tych Kont i śledzenia Sesji. Usuniemy jedno z Kont po sparowaniu go z innym Kontem za obopólną zgodą.

Prosimy nie udostępniać ani nie ujawniać nikomu danych do logowania do Konta. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto na Platformie i nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z tego Konta. 

Klient ma prawo zwrócić się do nas o usunięcie swojego Konta w dowolnym momencie. Zastosujemy się do Twojego żądania w ciągu 10 dni roboczych od daty jego otrzymania. Żądanie usunięcia Konta należy wysłać do nas pisemnie na adres naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@hedepy.pl

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania, do tymczasowego lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z Konta oraz zablokowania możliwości rezerwacji Sesji, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z Umowy (w tym Regulaminu) lub, w związku z korzystaniem z Platformy, naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od wagi takiego naruszenia lub w przypadku ciągłego anulowania i zmiany harmonogramu Sesji bez konkretnego i uczciwego powodu.

 

6. Jaka jest zawartość naszych Usług?

Na podstawie Umowy zobowiązujemy się do świadczenia na twoją rzecz Usług w zakresie, na jaki pozwalają funkcjonalności danego Konta, w związku z czym umożliwimy tobie korzystanie z Platformy w celu umawiania Sesji z wybranym przez ciebie Terapeutą, zarządzania Kontem oraz w razie potrzeby korzystania z innych usług, które Platforma udostępnia tobie za pośrednictwem Konta. 

Przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy dostawcą usług doradczych. Sesje świadczone są przez Terapeutów, z którymi zawierasz specjalną umowę o świadczenie usług doradczych („Umowa z Terapeutą„). Umowa z Terapeutą podlega warunkom określonym w art. 10 niniejszych Ogólnych Warunków.

Przyjmujesz do wiadomości, że zamówienie Sesji za pośrednictwem Platformy nie tworzy żadnych stosunków umownych pomiędzy nami a Tobą. Wszelkie stosunki umowne wynikające z zamówienia Sesji są nawiązywane pomiędzy odpowiednim Terapeutą a Tobą. 

Jeżeli naruszysz zobowiązania wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków wobec nas lub Terapeuty, umyślnie lub nie, ponosisz odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zobowiązujesz się zwrócić nam wszelkie koszty, które musieliśmy ponieść w celu naprawienia szkodliwego stanu powstałego w wyniku Twojego naruszenia.

Należy pamiętać, że treści zamieszczone na Platformie, w tym profile Terapeutów, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią promocji ani aprobaty dla produktów, usług, procedur, zabiegów, producentów, dostawców, marek ani idei opisanych lub przedstawionych.

Przyjmujesz do wiadomości, że Platforma lub Konto nie muszą być dostępne przez całą dobę, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji naszego sprzętu i oprogramowania lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich, które zapewniają nam obsługę Platformy lub innych powiązanych usług, z powodu siły wyższej, działań osób trzecich lub awarii zasilania lub łączności. Zostaniesz powiadomiony o wszelkich przerwach w działaniu Platformy, jeśli to możliwe, za pośrednictwem Platformy lub swojego Konta.

 

 

7. Jak zarezerwować Sesję i jak jest ona przeprowadzana?

Za pośrednictwem Platformy możesz zamówić godzinę i termin Sesji z wybranym Terapeutą o wybranej specjalizacji poprzez jego Profil Terapeuty, gdzie poszczególni Terapeuci wypisują wolne terminy Sesji.

Kiedy wyszukujesz terapeutę, szeregujemy profile terapeutów według domyślnego rankingu o nazwie „polecany”. Możesz również wybrać inne sposoby rankingowania terapeutów i ich profili, takie jak długość praktyki terapeutycznej, liczba recenzji oraz najniższa lub najwyższa cena za sesję. Dodatkowe sposoby mogą zostać dodane. O pozycji w rekomendowanym rankingu decydują następujące kryteria: liczba Sesji zrealizowanych przez Terapeutę za pośrednictwem Platformy, liczba terminów Sesji aktualnie dostępnych do rezerwacji, liczba Sesji odwołanych przez Terapeutę oraz ilość i średnia ocen. Wszystkie te kryteria mają taką samą wartość i są sobie równe.

Rezerwacji Sesji dokonujesz poprzez ofertę dostępną na konkretnym Profilu Terapeuty. W formularzu zamówienia wypełniasz wymagane dane oraz, jeśli to konieczne, specyfikację swojego zlecenia. Składając zamówienie na Profilu Terapeuty, wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy na sesję z Terapeutą.

Następnie zapłacisz cenę za Sesję w wysokości określonej w Profilu Terapeuty. Więcej informacji na temat sposobu zapłaty ceny znajdziesz w artykule 10 niniejszych Ogólnych Warunków.

Po opłaceniu kosztu Sesji, potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Ciebie e-mailem. Poprzez potwierdzenie zamówienia Terapeuta zobowiązuje się do przeprowadzenia Sesji, a pomiędzy Tobą a Terapeutą dochodzi do zawarcia Umowy z Terapeutą.

Niezwłocznie po zamówieniu Sesji na konkretną godzinę i dzień z konkretnym Terapeutą i opłaceniu Sesji, wyślemy Ci potwierdzenie terminu Sesji drogą mailową, a także przed terminem Sesji wyślemy Ci link, za pomocą którego skontaktujesz się z Terapeutą.

Sama Sesja odbywa się on-line za pośrednictwem aplikacji Twilio Inc, która jest dostępna bezpośrednio z Platformy. Możesz wybrać według własnych preferencji, czy Sesja będzie odbywała się tylko w formie tekstowej, audio, czy audio-wideo.

Pojedyncza Sesja trwa 50 minut lub 90 minut w przypadku terapii par lub terapii z udziałem wielu Klientów, przy czym w kalendarzu dostępnym na Profilu Terapeuty jest to sesja 60-minutowa lub 100-minutowa. Sesję można zarezerwować z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. W trakcie Sesji Klient i Terapeuta mogą uzgodnić liczbę dodatkowych Sesji oraz ich regularność, z zastrzeżeniem, że uzgodnienie to może być następnie zrealizowane poprzez zamówienie dodatkowych Sesji z Konta w trybie opisanym w Regulaminie.

Terapeuta będzie oczekiwał na połączenie wideo z Konsultacją 20 minut po jej rozpoczęciu. W przypadku spóźnienia, czas Konsultacji nie zostanie przedłużony o czas spóźnienia. Jeśli Użytkownik w ogóle nie zgłosi się do wideokonferencji w ciągu 20 minut, Terapeuta ma prawo do opuszczenia wideo roomu, a Konsultacja zostanie uznana za odbytą, w związku z czym nie zwrócimy ceny za taką Konsultację.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z pierwszej Sesji, a dokonałeś płatności bezpośrednio i uczestniczyłeś w Sesji, możesz wysłać prośbę o zwrot kwoty zapłaconej za Sesję w ciągu 7 dni od Sesji na adres e-mail: pomoc@hedepy.pl, a kwota zostanie zwrócona na konto, z którego została zapłacona w ciągu 30 dni od daty złożenia prośby. Dotyczy to tylko pierwszej Sesji i każdy Klient może skorzystać z tej opcji maksymalnie jeden raz.

Jeśli nie jesteś zadowolony z pierwszej Sesji, a dokonałeś płatności za pomocą Vouchera, lub Subskrypcji zgodnie z art. 8 niniejszych Ogólnych Warunków i wziąłeś udział w Sesji, możesz wysłać prośbę o nową Sesję o tej samej wartości w ciągu 7 dni od Sesji na adres e-mail: pomoc@hedepy.pl  W takim przypadku ustalimy nowy termin Sesji z innym Terapeutą. Dotyczy to tylko pierwszej Sesji i każdy Klient może skorzystać z tej opcji maksymalnie jeden raz.

Możesz odwołać zamówioną Sesję nie później niż 24 godziny przed jej terminem. Odwołanie Sesji może nastąpić za pośrednictwem Konta, w takim przypadku otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty za Sesję na konto, z którego została ona opłacona lub pierwotna liczba Przedpłaconych Sesji w ramach Subskrupcji zostanie odnowiona. Jeśli Sesja została opłacona Voucherem, żądanie odwołania musi zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@hedepy.pl i w takim przypadku będziesz mógł wybrać inny termin Sesji – taka procedura może być zastosowana tylko w okresie ważności Vouchera. W szczególnych przypadkach i za zgodą Terapeuty może być możliwa zmiana terminu Sesji później niż 24 godziny przed jej terminem. Nie możemy jednak zagwarantować, że taka zmiana terminu będzie możliwa.

W przypadku nie wzięcia udziału w umówionej Sesji lub odwołania jej zgodnie z procedurą opisaną powyżej, kwota wpłacona za Sesję lub kwota za Voucher wykorzystany do zapłaty za Sesję w momencie jej rezerwacji, przepada jako zryczałtowana rekompensata za planowaną Sesję na rzecz Terapeuty i Platformy. 

W przypadku, gdy Sesja zostanie odwołana przez Terapeutę lub Sesja nie odbędzie się z winy Terapeuty lub Platformy, a jednocześnie nie uzgodnimy z Tobą inaczej, otrzymasz zwrot ceny za Sesję poprzez przelanie pieniędzy z powrotem na rachunek bankowy, z którego opłacono zamówienie na Sesję. W przypadku opłacenia zamówienia Voucherem, możliwe będzie wykorzystanie tego samego Vouchera, który został użyty do anulowanej Sesji, do zamówienia nowej Sesji o tej samej wartości. W przypadku Subskrypcji pierwotna liczba Przedpłaconych Sesji zostanie odnowiona. Terapeuta może również poprosić Użytkownika o zmianę harmonogramu Sesji, jednak Użytkownik nie jest zobowiązany do dostosowania się do takiego harmonogramu.

 

8. Do czego służą Vouchery?

Za pośrednictwem Platformy możesz również zamówić nasz voucher na konsultacje w wybranej przez siebie kwocie („Voucher„). Do zamówienia i zapłaty za Voucher, podobnie jak do rezerwacji terminu Sesji, stosuje się Ogólne Warunki. Na podstawie umowy sprzedaży dotyczącej zakupu Vouchera, masz takie same prawa i obowiązki jak w przypadku Umowy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, w szczególności w zakresie praw konsumenta.

 

9. Jak działa subskrypcja (abonament)? 

Sesje mogą być również świadczone w ramach miesięcznego członkostwa („Subskrypcja„). W ramach Subskrypcji, użytkownik może ustawić na swoim Koncie miesięczny harmonogram oparty na liczbie wybranych Sesji opłaconych z góry za każdy miesiąc dla aktualnego Terapeuty („Sesje opłacone z góry„). Abonament będzie zawsze opłacany z góry za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, na podstawie automatycznych płatności z podanej karty płatniczej. Potwierdzenie zapłaty za Subskrypcję zostanie wysłane na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika.  
Po opłaceniu Abonamentu, wybrana liczba dostępnych Sesji Przedpłaconych zostanie dodana do Konta Użytkownika i będzie mogła zostać zrealizowana w ramach rezerwacji Sesji. Niewykorzystane dostępne Sesje Przedpłacone za każdy miesiąc kalendarzowy mogą zostać przeniesione na następny miesiąc na czas trwania Subskrypcji. 
Subskrypcja może zostać zakończona w dowolnym momencie w ustawieniach Konta, ze skutkiem od następnego miesiąca kalendarzowego, za który nie została jeszcze naliczona opłata za Subskrypcję. W przypadku, gdy użytkownik posiada niewykorzystane Sesje Przedpłacone po zakończeniu Subskrypcji, na jego adres e-mail podany na Koncie zostaną wysłane standardowe jednorazowe vouchery w zamian za takie Sesje Przedpłacone. Ważność tych Voucherów wynosi 1 rok od daty ich wydania. Po tym okresie Vouchery te przepadają na rzecz Operatora. 
Przez cały okres trwania aktualnej Subskrypcji cena Subskrypcji oraz liczba Sesji przedpłaconych w Subskrypcji będzie odpowiadać cenie za Sesję z wybranym Terapeutą obowiązującej w pierwszym miesiącu trwania aktualnej Subskrypcji. Ewentualny wzrost ceny Sesji z Terapeutą (z powodu zmiany cennika lub awansu Terapeuty do wyższej kategorii Konsultacji indywidualnych) nie wpływa na liczbę Sesji przedpłaconych w czasie trwania bieżącej Subskrypcji. 

 

10. Jak zapłacić za Sesję?

Cena za Sesję może być zapłacona:
a. poprzez bramkę płatności jednorazowych Comgate Payments a.s., dostępną z poziomu Serwera,
b. za pośrednictwem Subskrypcji z Sesjami przedpłaconymi lub 
c. poprzez realizację Vouchera (jeśli zamówienie Sesji dopuszcza taką opcję).

 

Potwierdzenie zapłaty za Sesję lub Voucher zostanie wysłane na Twój adres e-mail podany przy rejestracji Konta. W ten sam sposób na podany w Koncie e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty za Voucher. Dokument księgowy dotyczący Sesji jako takiej zostanie wysłany do Ciebie przez nas jako Operatora, przy czym dokument podatkowy będzie wystawiony na nazwisko i konto Terapeuty.

Dokument podatkowy zostanie wystawiony i wysłany po zakończonej Sesji lub po upływie czasu Sesji bezskutecznie bez jej odwołania, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Sesja została opłacona Voucherem, dokument księgowy zostanie wysłany do Klienta, który zrealizował Voucher, a nie do osoby, która go nabyła.

Jeżeli Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie jego ważności, wówczas uznaje się go za zrealizowany, a wpłacona kwota przepada jako zryczałtowane wynagrodzenie dla Operatora za świadczone usługi i czynności z nimi związane.

 

11. Kiedy zawieram Umowę z Terapeutą i jaka jest jej treść?

Dokonując rezerwacji Sesji, tj. wysyłając zamówienie i dokonując płatności za Sesję, zawierasz z Terapeutą Umowę, o ile jej treść nadaje zamówienie na Sesję oraz niniejsze Ogólne Warunki..

Na podstawie Umowy z Terapeutą, Terapeuta świadczy na rzecz Klienta usługi polegające na pracy doradczej, a Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że porady i zalecenia udzielane przez Terapeutę podczas Sesji nie mają na celu zastąpienia podejmowania decyzji i własnej woli Klienta w jego sprawach.

Poza tym, co zostało określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wobec Terapeuty w związku z odwołaniem Sesji.

Informacje ujawnione Terapeucie podczas Sesji uważa się za poufne, a Terapeuta zobowiązuje się, w ramach obowiązującego prawa, do zachowania ich w tajemnicy. Poufność Terapeuty jest ograniczona w szczególności w przypadku, gdy zgodnie z Kodeksem Karnym ma on tzw. obowiązek zawiadomienia o popełnieniu lub możliwości popełnienia przestępstwa.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Terapeuta może konsultować przebieg i prowadzenie Sesji z innymi specjalistami w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Sesji. Jeżeli Klient życzy sobie zachowania pewnych części Sesji w ścisłej tajemnicy (Terapeuta nie będzie uprawniony do ujawnienia ich treści komukolwiek trzeciemu, z zastrzeżeniem postanowień o poufności powyżej), powinien niezwłocznie poinformować o tym Terapeutę. Terapeuta jest zobowiązany do bezwarunkowego respektowania tego życzenia Klienta. 

Terapeuta zobowiązuje się do objęcia stałym Klientom opieką uzupełniającą, jeśli Klient sobie tego życzy, prawo do opieki uzupełniającej wygasa, jeśli Terapeuta i Klient zgodnie postanowili zakończyć współpracę lub upłynął okres ponad 3 miesięcy, w którym Klient nie złożył zamówienia na Sesję. 

Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach Terapeuta może mieć obowiązek zawiadomienia wynikający z przepisów prawa, a w niektórych przypadkach Terapeuta jest zobowiązany do poinformowania policji lub innych organów w przypadku, gdy Terapeuta podejrzewa, że zostało lub może zostać popełnione przestępstwo. Nie dotyczy to wszystkich przestępstw i wykroczeń, a jedynie tych objętych obowiązkiem zawiadomienia. Terapeuta jest również zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków w przypadku, gdy użytkownik znajdzie się w niebezpieczeństwie i może skontaktować się z osobą kontaktową w nagłych wypadkach, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec takiemu niebezpieczeństwu.

 

12. Jakie są minimalne wymagania techniczne, abyś mógł korzystać z Platformy i aby Sesje mogły przebiegać prawidłowo?

Minimalne wymagania techniczne są następujące:

 • prędkość pasma internetowego co najmniej 384 kb/s
 • przeglądarka (szczegóły tutaj)
 • tablet, komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne zdolne do połączenia się z Internetem i posiadające dowolną z powyższych przeglądarek. 

Jesteś odpowiedzialny za spełnienie wymagań technicznych i ponosisz również związane z tym koszty; podłączenie do Internetu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z naszej strony, a stawka za podłączenie nie różni się od stawki Twojego dostawcy usług internetowych.

 

13. Jak należy zachowywać się na Platformie i w ramach korzystania z Usług?

Korzystając  z platformy, zobowiązujesz się że:

 • będziesz przestrzegał wszystkich zobowiązań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach;
 • nie będziesz naruszać naszej własności intelektualnej lub osób trzecich (praw autorskich, znaków towarowych, patentów itp.);
 • Podczas korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy, nie będziesz używał uwłaczających, obraźliwych, oburzających lub społecznie nieakceptowanych odniesień, komentarzy, zwrotów, słów lub gestów graficznych lub innych dotyczących religii, rasy, orientacji seksualnej, płci lub innych grup docelowych, lub mogących naruszać dobra osobiste (osobowość, godność, honor, powaga, prywatność, wizerunek osobisty, integralność cielesna) lub mają charakter pogróżek, nienawiści, nękania, obsceniczny, zwodniczy, zniesławiający, obraźliwy lub obraźliwy, w szczególności, gdy takie odniesienie lub komentarz może wyrządzić krzywdę osobie fizycznej lub grupie docelowej;
 • nie będziesz promować ani rozpowszechniać na Platformie adresów innych stron internetowych, które służą podobnemu celowi jak Platforma, a także nie będziesz promować, wyświetlać i publikować reklam i innych wiadomości podobnych do nich, niezależnie od tego, czy dotyczą produktu, usługi, producenta, czy dostawcy;
 • nie będziesz wykorzystywał Platformy do sprzedaży towarów, usług ani dystrybucji materiałów promocyjnych.

 

14. Czy masz jakieś inne prawa i obowiązki?

Korzystając z Platformy, Konta i dokonując rezerwacji Sesji, zobowiązujesz się do przestrzegania następujących obowiązków:

 • zachowywać się przy wykonywaniu Umowy w taki sposób, aby nie szkodzić dobremu imieniu Spółki oraz przestrzegać niniejszych Warunków;
 • w celu ochrony należących do nas praw własności intelektualnej, jak również praw Terapeutów lub osób trzecich, na które mogłoby wpłynąć wykonanie Umowy;
 • w przypadku zmiany adresu do doręczania dokumentów lub danych kontaktowych, bankowych i innych danych istotnych dla realizacji Umowy, należy bez zbędnej zwłoki poinformować nas o takich zmianach; jeśli tego nie dokonasz, to niemożność skontaktowania się z tobą liczona będzie na twój koszt.

Poniższe postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie, jeżeli zawrzesz stosunek umowny z nami i Terapeutą wyłącznie jako konsument, tj. osoba, która działa wobec nas poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu.

Jako konsument masz zazwyczaj prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy online bez podania przyczyny. Oznacza to, że Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, a obie strony muszą zwrócić to, co sobie wzajemnie świadczyły (w zwykłych sklepach internetowych klient zwraca towary, a sprzedawca zwraca pieniądze).

Pełnimy rolę pośrednika przy rezerwacji Sesji, dlatego Umowa między nami dotyczy wyłącznie korzystania z naszej witryny i profilu użytkownika. Nie jesteśmy stroną Umowy z Terapeutą, którą Użytkownik zawiera poprzez bezpośrednią rezerwację Sesji z konkretnym Terapeutą. Należy pamiętać, że użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy z nami, jeśli Usługi w ramach Umowy zostały już przez nas w całości wykonane. Wynika to z faktu, że Kodeks cywilny stanowi, że Użytkownik nie ma prawa odstąpić od Umowy, jeżeli wyraził zgodę na świadczenie przez nas Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Oznacza to, że po zawarciu przez nas Umowy z Użytkownikiem i świadczeniu przez nas Usług, Użytkownik nie może odstąpić od Umowy z nami. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na tę procedurę, nie będziemy świadczyć mu Usług na podstawie Umowy przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy. Dotyczy to również zakupu Voucherów.

Z tego powodu niniejsza sekcja Regulaminu nie zawiera żadnych dalszych informacji dotyczących odstąpienia od Umowy, takich jak warunki, terminy i inne procedury, ani formularza odstąpienia od Umowy.

Wyrażasz uprzednio wyraźną zgodę na świadczenie Usług i Sesji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i Umowy z Terapeutą. Przyjmujesz do wiadomości, że nie możesz odstąpić od świadczenia Usługi, jeżeli została ona wykonana za twoją uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

Reklamacje rozpatrujemy za pośrednictwem  adresu e-mail: pomoc@hedepy.pl . Na podany adres e-mail prześlemy informację o rozstrzygnięciu Twojej reklamacji.

W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, alternatywnym rozstrzyganiem sporów powstałych między nami a Klientem w związku z Umową lub świadczeniem Usług zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, e-mail:  ih_warszawa@wiih.org.pl  http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137 ). Alternatywne metody rozwiązywania sporów są wszczynane wyłącznie na Państwa wniosek, jeżeli spór nie został rozwiązany bezpośrednio przez nas lub Terapeutę. Propozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystali Państwo z prawa, które jest przedmiotem sporu, wobec nas lub Terapeuty. Mają Państwo prawo do wszczęcia pozasądowego rozstrzygania sporów on-line za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie internetowej

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_pl.htm

 

 
15.Jakie są Twoje prawa z tytułu wadliwego wykonania i jak z nich korzystać?

Jeśli użytkownik uważa, że popełniliśmy błąd, tj. że dostarczyliśmy mu Usługę, która jest wadliwa (pod względem zakresu lub jakości nie odpowiada uzgodnionym warunkom), może zgłosić roszczenie w pełnej zgodności z prawem (w szczególności z Kodeksem cywilnym). Podobnie w przypadku uznania, że Sesja została zrealizowana wadliwie.

Jeśli Terapeuta nie zapewni Użytkownikowi Sesji w sposób prawidłowy i terminowy, Użytkownik ma prawo zarezerwować alternatywny termin Sesji u wybranego przez siebie Terapeuty.

Użytkownik może dochodzić swoich praw z tytułu wadliwego wykonania umowy z nami jako Operatorem Platformy, pisemnie na adres naszej siedziby lub na adres e-mail pomoc@hedepy.pl. Użytkownik będzie informowany o postępach i rozstrzygnięciu roszczenia odszkodowawczego za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na Koncie.

Jeśli będziemy w stanie naprawić usterkę, użytkownik może poprosić nas o (1) jej naprawienie, (2) uzupełnienie brakujących elementów lub (3) poproszenie o rozsądną obniżkę ceny.

Jeśli nie będziemy w stanie usunąć wady, użytkownik może zażądać od nas (1) uzasadnionej obniżki ceny lub (2) odstąpienia od Umowy.

Należy pamiętać, że powodem reklamacji nie może być fakt, że świadczona usługa nie spełnia subiektywnych oczekiwań użytkownika.

Wadę należy zgłosić jak najszybciej po jej wykryciu, ale nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu świadczenia (świadczenia usług). Po złożeniu reklamacji wystawimy protokół reklamacyjny.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać swoje dane kontaktowe, opisać, czego dotyczy reklamacja, w jaki sposób ma ona zostać rozpatrzona oraz, że to my świadczyliśmy usługę. Po złożeniu reklamacji otrzymasz od nas elektroniczne potwierdzenie zawierające datę złożenia reklamacji, treść reklamacji, wymagany sposób jej rozpatrzenia oraz Twoje dane kontaktowe.

Rozpatrzymy roszczenie i usuniemy usterkę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po zgłoszeniu roszczenia, chyba że uzgodnimy z użytkownikiem na piśmie, że potrwa to dłużej. Jeśli nie dotrzymamy 30-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji, użytkownik może odstąpić od Umowy. W przypadku uzasadnionej reklamacji użytkownik ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów, o które musi zwrócić się do nas nie później niż miesiąc po zakończeniu okresu obowiązywania wady, jeśli jest konsumentem. Po rozstrzygnięciu reklamacji prześlemy użytkownikowi potwierdzenie rozstrzygnięcia reklamacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz użytkownika przez osoby trzecie, takie jak jakość połączenia internetowego, jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez odpowiedniego operatora lub wysokość tych opłat. 

Opracowujemy i wykorzystujemy narzędzia w celu zapewnienia, że Platforma jest bezpieczna dla wszystkich. Jeśli zauważysz jakiekolwiek naruszenie Regulaminu i/lub powszechnie obowiązujących przepisów, możesz to zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc@hedepy.pl. Każde takie zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie i aktywnie się nim zajmujemy. Dziękujemy za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa Platformy.

 

 

16. W jakim zakresie ponosisz odpowiedzialność podczas korzystania z Platformy?  Czy nasza odpowiedzialność jako Operatora Platformy jest w jakiś sposób ograniczona?

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Sesje i treści zamieszczone na Profilu Terapeuty, jak również za prawidłowe przeprowadzenie Sesji. Terapeuta ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego Sesje lub informacje jesteś jednak zawsze odpowiedzialny za swoje własne działania przed, w trakcie i po Sesji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Platformy lub Konta z jakiegokolwiek powodu (w szczególności z powodu siły wyższej, działań osób trzecich lub Klienta, awarii zasilania lub łączności). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym utracone korzyści), które powstałyby w wyniku korzystania z Platformy, Konta lub w związku z ograniczeniem lub przerwą w ich dostępności, ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, jeżeli są one spowodowane przez osoby trzecie lub siłę wyższą (np. cyberatak, długotrwała przerwa w dostawie prądu lub łącza telekomunikacyjnego, niewłaściwa obsługa świadczona przez firmy usługowe) lub przez Terapeutę (np. niewłaściwa obsługa Platformy, Konta, niezapewnienie połączenia z Internetem, wada sprzętu, wada komponentów i technologii osób trzecich itp. W takich przypadkach zrzekasz się prawa do odszkodowania.
Zobowiązujesz się do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych powstałych w wyniku naruszenia swoich zobowiązań, takich jak zobowiązania wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków, Umowy z Terapeutą lub zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zobowiązany jesteś do zwrotu nam wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń osób trzecich wobec nas z powodu naruszenia swoich zobowiązań. Nie narusza to prawa Operatora i osób trzecich do odszkodowania (za szkody materialne i niematerialne) z powodu naruszenia któregokolwiek z obowiązków Klienta.

 

17. Na jaki okres zawierana jest Umowa i jak można ją wypowiedzieć?

Każda z umawiających się stron może rozwiązać Umowę za pisemnym (w tym pocztą elektroniczną) wypowiedzeniem skierowanym do drugiej strony na adres e-mail drugiej strony. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym pisemne wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie.

Rozwiązanie Umowy następuje również m.in. poprzez usunięcie Konta, co nie uchybia podstawom rozwiązania Umowy wynikającym z regulacji. Konto może zostać usunięte:

 • za obopólną zgodą;
 • z powodu naruszenia Umowy (w tym Ogólnych Warunków) przez Klienta
 • w przypadku nieaktywności Konta dłuższej niż 24 miesiące.

Strony mogą odstąpić od Umowy tylko w przypadkach określonych przepisami prawa. Strony nie mogą odstąpić od Umowy w odniesieniu do świadczeń, które już sobie wzajemnie spełniły.

Usunięcie Konta lub rozwiązanie Umowy w inny sposób jest równoznaczne z rozwiązaniem Subskrypcji. W przypadku, gdy w dniu rozwiązania Umowy lub zamknięcia Konta odnotowana zostanie jakakolwiek liczba przedpłaconych Sesji lub wydanych nieodebranych Voucherów, przepadają one bez odszkodowania na rzecz Operatora.

 

18. Własność intelektualna

Jesteśmy wyłącznym i nieograniczonym wykonawcą wszystkich praw majątkowych i w najszerszym możliwym i prawnie dozwolonym zakresie także osobistych do Platformy jako utworu chronionego prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509 z późn. zm. („Ustawa o prawie autorskim„).

Zawierając Umowę, przyznajemy Ci ograniczone prawo do korzystania z Platformy w zakresie zgodnym z funkcjonalnościami udostępnionymi Ci w ramach Konta („Licencja„). Licencja na podstawie niniejszej Umowy jest niewyłączna. Licencja jest udzielana na czas trwania Umowy. Licencja jest nieograniczona terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie. W ramach Licencji nie jesteś uprawniony do udzielenia części uprawnień składających się na Licencję (udzielenia sublicencji) osobie trzeciej ani do przeniesienia Licencji na osobę trzecią bez naszej zgody.

Wszystkie nasze prawa (zarówno majątkowe, jak i osobiste, na które zezwala prawo) do Platformy pozostają przy nas. W ramach Umowy nie przyznajemy Ci żadnych dodatkowych praw ani dostępu do Platformy poza zakresem Licencji.

19. Co się dzieje z danymi osobowymi?

Zarówno Operator, jak i Terapeuta przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania Umowy i świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania twoich danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności GDPR.

 

20. Mechanizm zgłaszania treści, powiadamiania i działania

Jeśli użytkownik uważa, że treści opublikowane na Platformie są niezgodne z prawem, może to zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia potwierdzamy jego otrzymanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Bez zbędnej zwłoki powiadomimy również użytkownika o naszej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, oraz przekażemy mu informacje dotyczące możliwości sprzeciwienia się takiej decyzji.

Jeśli użytkownik pominie lub nie dołączy niektórych informacji wymaganych w formularzu w załączniku 1, bierze pod uwagę, że jego powiadomienie może nie zostać przetworzone z powodu braku niezbędnych informacji po naszej stronie.

Będziemy przetwarzać wszystkie powiadomienia zawierające niezbędne informacje w sposób terminowy, staranny, niearbitralny i obiektywny. Nie używamy żadnych zautomatyzowanych i decyzyjnych środków do takiego przetwarzania. 

 

21. Alternatywne rozstrzyganie sporów dla konsumentów

Jeśli Klient jest również konsumentem, tj. zawiera z nami Umowę poza swoją działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, jako konsument ma prawo do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy. W takim przypadku można skontaktować się z Czeską Inspekcją Handlową (Główny Inspektorat – Departament ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praga 1, e-mail: adr@coi.cz, strona internetowa: www.adr.coi.cz).

Alternatywne rozstrzyganie sporów konsumenckich jest zawsze inicjowane wyłącznie na wniosek użytkownika, w przypadku gdy nie był on w stanie rozstrzygnąć sporu bezpośrednio z nami (jeśli dotyczy on świadczenia naszych usług). 

Użytkownik może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu nie później niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystał z prawa do sporu z nami – mówiąc prościej – kiedy po raz pierwszy złożył nam skargę.

Ponadto można również zainicjować pozasądowe rozstrzyganie sporów online na platformie ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Z podobnej procedury można skorzystać, jeśli spór dotyczy Umowy z Terapeutą.

 

22. Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Serwera i/lub świadczenia Usług za pośrednictwem Serwera w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny. W takim przypadku Operator zapewni, że wpłaty Klientów za Sesje, które z tego powodu nie odbędą się, zostaną zwrócone Klientom w taki sam sposób, w jaki zostały wpłacone.

Nieskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków nie powoduje ich nieskuteczności lub nieważności. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie Ogólnych Warunków zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

Podlegamy kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, w zakresie rzetelności i legalności świadczonych przez Nas usług.

Niniejsze Ogólne Warunki wchodzi w życie z dniem 17.02.2024 r. Ogólne Warunki mogą ulec zmianie.

Poprzednie brzmienie Regulaminu można znaleźć tutaj.